Algemene voorwaarden

Studio Rebecca Ringeling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 92599966

Artikel 1. Definities
  • ‍In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

– de Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die met Rebecca Ringeling een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten;

– de Opdrachtnemer: Rebecca Ringeling, die in opdracht van een wederpartij

Werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp;

– Rebecca Ringeling: de natuurlijke persoon Rebecca Ringeling zowel als de Studio Rebecca Ringeling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 92599966

– Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn bedrijf of zijn beroep;

Dienst(en): alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen Rebecca Ringeling en Opdrachtgever, alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Opdrachtgever;

Intellectuele Eigendom cq Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht, portretrechten en naburige rechten;

Opdracht: iedere overeenkomst tussen Rebecca Ringeling en Opdrachtgever tot het leveren van producten en/of Diensten aan Opdrachtgever;

Schriftelijk: vastlegging op papier (brief) of elektronisch (via internet, e-mail);

Offerte: elk Schriftelijk aanbod van Rebecca Ringeling om een Opdracht met haar aan te gaan

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Rebecca Ringeling en Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3: Offertes en bevestiging en totstandkoming overeenkomst

3.1 Offertes zijn vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Rebecca Ringeling de Opdracht heeft bevestigd, worden herroepen. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn in euro en inclusief BTW. De in de Offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Rebecca Ringeling verstrekte gegevens waarop Rebecca Ringeling de Offerte baseert.

3.3 Opdrachten worden Schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd.

Nadere mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze Schriftelijk door Rebecca Ringeling zijn bevestigd.

3.4 De overeenkomst komt tot stand door de Schriftelijke bevestiging door Rebecca Ringeling van de Opdracht van Opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Rebecca Ringeling spant zich ervoor in om de Opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Rebecca Ringeling kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Rebecca Ringeling de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 De Opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Rebecca Ringeling mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

4.3 Een door Rebecca Ringeling opgegeven termijn voor het uitvoeren van de Opdracht is indicatief, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de Opdracht van Rebecca Ringeling:

  1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

b onderzoek in het kader van Intellectuele Eigendomsrechten als genoemd in artikel 7 lid 2.

4.5 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

4.6 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na afronding van de opdracht, Schriftelijk aan Rebecca Ringeling meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de Opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 5. Inschakelen van derden

Rebecca Ringeling is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de opdracht, ter uitvoering daarvan derden in te schakelen, zoals drukkerijen, programmeurs, illustratoren, fotografen, interieurbouwer, e.a., van wie zij de kosten kan doorberekenen aan Opdrachtgever, conform de voorwaarden die hiertoe zijn overeengekomen tussen de partijen.

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van uitvoering van de Opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt.

Artikel 6.  Fase goedkeuringen

Indien is overeengekomen dat het project in fasen zal plaatsvinden bouwen de in de projectomschrijving opgenomen projectfasen op elkaar voort. Zodra een fase is goedgekeurd wordt doorgegaan naar de volgende fase en zullen verzoeken van opdrachtgever om heropening en wijziging van een eerder goedgekeurde fase een wijzigingsopdracht vereisen met aanpassingen in zowel budget als tijd.

Artikel 7. Rechten van Intellectuele Eigendom en Eigendomsrechten

7.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van Intellectuele Eigendom toe aan Rebecca Ringeling. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Rebecca Ringeling daartoe bevoegd.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van Intellectuele Eigendomsrechten. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

7.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Rebecca Ringeling te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Rebecca Ringeling openbaar te maken of te verveelvoudigen.

7.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Opdracht door Rebecca Ringeling tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Rebecca Ringeling, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

7.5 Na het voltooien van de Opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Rebecca Ringeling jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 8. Gebruiksrecht

8.1 Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Rebecca Ringeling, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de Opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de Opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is niet exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

8.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

8.3 Opdrachtgever heeft zonder Schriftelijke toestemming van Rebecca Ringeling niet het recht om het resultaat van de Opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Rebecca Ringeling kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

8.4 Rebecca Ringeling heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Artikel 9. Honorarium en kosten

9.1 Rebecca Ringeling heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de Opdracht. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Rebecca Ringeling voor de uitvoering van de Opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

9.2 Indien Rebecca Ringeling door een gewijzigde of foutieve Opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd op basis van de gebruikelijk door Rebecca Ringeling gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 10. Betalingsverplichting

10.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt en tenzij het verrekening betreft die de Consument op grond van de wet toekomt.

10.2 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Rebecca Ringeling totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan Rebecca Ringeling op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Rebecca Ringeling zijn voldaan.

10.3 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde betalingstermijn, zendt Rebecca Ringeling een betalingsherinnering en geeft Opdrachtgever de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Deze termijn is een fatale termijn.

10.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn van lid 3 is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Rebecca Ringeling terstond opeisbaar.

10.5 Alle door Rebecca Ringeling gemaakte kosten om voldoening van haar declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

10.6 Rebecca Ringeling draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, mag Rebecca Ringeling overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

10.7 Rebecca Ringeling mag de uitvoering van de Opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na Schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Rebecca Ringeling door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

Artikel 11. Toerekenbare tekortkoming, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

11.1 Partijen zullen elkaar ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst Schriftelijk in gebreke stellen en de andere partij met inachtneming van een redelijke termijn in staat stellen om alsnog zijn of haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

11.2 Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst (tussentijds) opzegt zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Rebecca Ringeling of wanneer Rebecca Ringeling de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de Opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

11.3 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid bevat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Rebecca Ringeling op eigen naam voor de vervulling van de Opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30(dertig) % van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de Opdracht verschuldigd zou zijn.

11.4 Zowel Rebecca Ringeling als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden en alle verschuldigde bedragen worden direct opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend dan wel de andere partij komt te overlijden.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Rebecca Ringeling en Opdrachtgever verplichten zich over een weer tot geheimhouding van alle informatie die zijn in het kader van de opdracht van elkaar verkrijgen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Indien bepaalde onderdelen van de Opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Rebecca Ringeling voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

13.2 Rebecca Ringeling is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Rebecca Ringeling toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht. Aansprakelijkheid van Rebecca Ringeling voor gevolgschade en indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, verminkte of vergane gegevens of materialen of schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

13.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Rebecca Ringeling is de totale aansprakelijkheid van Rebecca Ringeling beperkt tot het honorarium van Rebecca Ringeling voor de opdracht. Dit bedrag is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval aan Rebecca Ringeling uitkeert. Het bedrag waarvoor Rebecca Ringeling in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.

13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de Opdracht is geëindigd.

13.5 Rebecca Ringeling is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

13.6 De beperking van aansprakelijkheid vervalt:

  1. Bij opzet of bewuste grove schuld van Rebecca Ringeling, maar niet bij opzet of bewuste grove schuld van hulppersonen of leveranciers van Rebecca Ringeling.
  2. Indien en voor zover de Opdrachtgever als Consument moet worden aangemerkt.
Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Rebecca Ringeling kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Rebecca Ringeling overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers alsmede onvoorziene lichamelijke of geestelijke beperkingen van Rebecca Ringeling.

14.2 Rebecca Ringeling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Rebecca Ringeling haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Ingeval van overmacht heeft Rebecca Ringeling het recht om haar verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

14.4 Indien Rebecca Ringeling bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is de Rebecca Ringeling gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 15. Garanties en vrijwaringen

15.1 Rebecca Ringeling garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontwikkeld c.q. ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

15.2 De Opdrachtgever vrijwaart Rebecca Ringeling voor aanspraken met betrekking tot rechten van Intellectuele Eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

Artikel 16. Overige bepalingen

16.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Rebecca Ringeling.

16.2 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

‍17.1 Nederlands recht is van toepassing op de Opdracht en de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn.

17.2 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, ingeval een Consument in het geschil is betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van inschrijving van Studio Rebecca Ringeling in het handelsregister, 11 januari 2024