Privacy verklaring

Studio Rebecca Ringeling vindt de bescherming van de privacy van haar klanten van groot belang.

Wij gaan daarom ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent onder andere dat wij uw gegevens uitsluitend gebruiken voor onderstaande doelen en alleen verstrekken aan derden voorzover dat voor de uitvoering van deze doelen noodzakelijk is.

 

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Het doel, de grondslag, voor het gebruik van uw persoonsgegevens is dat het gebruik noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan, dan wel sprake is van een voorbereiding hiertoe.

Meer in het bijzonder betekent dit dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de communicatie met klanten en de financiële afhandeling van opdrachten.

Toezending van reclamefolders, nieuwsbrief en informatie over wijzigingen in onze diensten en producten vindt plaats na inschrijving door de klant.

 

De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Rebecca Ringeling.

Voor privacy vragen en klachten, en verzoeken inzake de uitoefening van uw rechten: stuur een e- mail naar info@rebeccaringeling.nl. Uiterlijk binnen vier weken ontvangt u een reactie.

 

Vastgelegde persoonsgegevens

  • Naam en Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)

 

Toegang tot de gegevens

Toegang tot de persoonsgegevens heeft Rebecca Ringeling en eventuele ingehuurde derden, voor zover de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor hun taak. Voorzover hierbij geen sprake is van een gezagsverhouding, wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Bewaartermijn en vernietiging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en nog daarna zolang dit wettelijk is voorgeschreven. Na verloop van dit termijn worden de gegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

 

Uw rechten

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op informatie daarover. U heeft dan ook   het recht om in te zien welke gegevens van u zijn vastgelegd. Als daar fouten in staan of overbodige gegevens, heeft u het recht de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens bijv. wegens persoonlijke omstandigheden. Heeft u eenmaal toestemming gegeven voor bepaald gebruik van persoonsgegevens kunt u deze toestemming altijd intrekken, waardoor dat gebruik gestopt moet worden. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@rebeccaringeling.nl.

Bent u niet tevreden over de afhandeling door Rebecca Ringeling van een privacy verzoek of klacht heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.